Maart 2020

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (AVLV) 
Ravebo B.V. (handelsnamen: Ravebo BV, Didex, en Madeko International) 't Woud 2, 3232 LN Brielle, Tel. 0181419419
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24220080

Artikel 1. Definities

In deze AVLV worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 1. Leverancier: Ravebo B.V. (Ravebo);
 2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, die in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst met Ravebo heeft gesloten of wenst te sluiten en tevens hun vertegenwoordigers en gemachtigden, alsmede hun rechtsopvolgers.
 3. Producten: alle door Ravebo geleverde zaken en diensten.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Ravebo en de Opdrachtgever tot stand komt, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 5. Schriftelijk: ondertekend door degene(n) die statutair bevoegd is/zijn om de betreffende partij rechtsgeldig te vertegenwoordigen, tenzij het begrip "schriftelijk" uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is omschreven. Onder schriftelijk wordt in deze Voorwaarden mede elektronisch verstaan.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten, diensten, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten van Ravebo en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met de Opdrachtgever. Afwijkende voorwaarden en bedingen, alsmede aanvullingen op de overeenkomst, gelden slechts indien en voor zover Ravebo deze schriftelijk uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 2. Indien de Opdrachtgever eigen Algemene Voorwaarden op een overeenkomst met Ravebo van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die Algemene Voorwaarden door Ravebo niet aanvaard. De toepasselijkheid van Algemene (leverings- en betalings-) voorwaarden en/of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voor zover zij door Ravebo uitdrukkelijk zijn aanvaard en deze aanvaarding door Ravebo schriftelijk aan de Opdrachtgever is bevestigd.
 3. Door het geven van een opdracht erkent de Opdrachtgever deze leveringsvoorwaarden te kennen en op de overeenkomst van toepassing te verklaren, indien Ravebo de voorwaarden heeft meegedeeld of indien er bij de offertes en de opdracht bevestiging naar werd verwezen.
 4. Wanneer in een bevestiging van de Opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij voor Ravebo uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd. De Opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht.
 5. Ravebo heeft te allen tijde het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, aan te vullen en/of nieuwe voorwaarden te hanteren. Ravebo zal de Opdrachtgever van dergelijke wijziging(en), aanvulling(en) c.q. nieuwe voorwaarden 10 werkdagen van tevoren op de hoogte brengen.
 6. De AVLV van Ravebo zijn de Opdrachtgever vooraf meegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website van Ravebo en kunnen daar ook als PDF-bestand worden gedownload. Deze Voorwaarden zullen op verzoek van de Opdrachtgever kosteloos worden toegezonden.
 7. Al hetgeen in deze Voorwaarden en in overeenkomsten met Ravebo wordt bedongen, wordt ook bedongen voor door Ravebo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 8. Bij het samentreffen door de Opdrachtgever gebezigde uniforme voorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden, zullen deze laatste prevaleren.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, door of vanwege Ravebo gedaan, gelden als geheel vrijblijvend en zijn, indien geen termijn vermeld is, geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen. Een vrijblijvend aanbod kan schriftelijk door de Opdrachtgever worden geaccepteerd. Tussen Ravebo en de Opdrachtgever komt echter eerst een overeenkomst tot stand, nadat deze acceptatie schriftelijk door Ravebo aan de Opdrachtgever is bevestigd. Bevestiging van de opdracht door Ravebo wordt geacht het overeengekomen juist weer te geven indien de Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na toezending daarvan en voordat onzerzijds met de uit te voeren opdracht is aangevangen dan daartegen schriftelijk heeft geprotesteerd.
 2. Een opdracht van de Opdrachtgever, in welke vorm dan ook gedaan, die door Ravebo is bevestigd geldt als bindend.
 3. Overeenkomsten, gesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers of tussenpersonen, worden eerst van kracht na schriftelijke bevestiging door Ravebo.
 4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 5. Bij het uitblijven van de opdracht na de gevraagde offerte kunnen de kosten der calculatie slechts in rekening worden gebracht indien dit is overeengekomen.
 6. Door de Opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de leverancier ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.
  Wijzigingen door Opdrachtgever aangegeven zijn voor Opdrachtgever bindend vanaf het moment dat Ravebo de wijzigingen heeft aanvaard. De aanvaarding door Ravebo houdt voor Opdrachtgever een betalingsverplichting in. De Opdrachtgever kan deze wijzigingen dan niet meer annuleren.

Artikel 4. Prijzen en prijsverhoging

 1. De prijzen van Ravebo zijn gebaseerd op tijdens het aanbod geldende aankoopprijzen, valutakoersen, invoerrechten en andere bij invoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en verdere prijsbepalende factoren.
 2. Opgegeven prijzen gelden, tenzij anders is vermeld, excl. Omzetbelasting, eventuele overige belastingen en/of heffingen. Indien zich na drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst een wijziging in onder meer -maar niet beperkt tot- – wettelijke voorschriften, arbeidsloon, kostprijzen van grondstoffen en materialen, aankoopprijzen, accijnzen, in- en uitvoerrechten, valutakoersen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Ravebo worden geheven c.q. door derden ten laste van Ravebo worden gebracht en/of andere factoren die om welke reden dan ook de prijs beïnvloeden, heeft Ravebo het recht de in het aanbod genoemde of vermelde prijzen aan de gewijzigde factoren aan te passen. Indien die aanpassing binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en de prijs met meer dan 20% wordt verhoogd, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Een beroep op het recht van ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk en binnen één (1) week na de mededeling van Ravebo tot aanpassing van de prijzen te geschieden, bij gebreke waarvan de nieuwe prijzen zullen gelden.
 3. De kosten van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens de Opdrachtgever aangebracht en door Ravebo aanvaard, zullen door Ravebo aan de Opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Levering

 1. Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Tenzij anders overeengekomen vindt levering DDP (Delivered Duty Paid) plaats, volgens de laatst geldende Incoterms.
 2. De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten, worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn zij niet bindend. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de Opdrachtgever nimmer het recht geven om schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 3. Opgegeven leveringstijden zijn als streeftijden te beschouwen.
 4. Ravebo heeft het recht de levering uit te stellen. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding of compensatie anderszins. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij dat betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden echter alleen voor zover dit het te laat geleverde/ te leveren product(en) betreft.
 5. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever. Zekerheidsstellingen (meestal aanbetalingen) vervallen aan Ravebo. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 6. Wanneer om welke reden dan ook, de Opdrachtgever op het tijdstip waarop de levering dient te geschieden, niet afneemt, dan zal zij van Ravebo daartoe een ingebrekestelling of sommatie sturen. Deze ingebrekestelling en/of sommatie houdt expliciet in dat indien Opdrachtgever op de alsdan genoemde datum en tijdstip niet afneemt, Opdrachtgever in verzuim zal zijn en Ravebo het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is gehouden alle dientengevolge door Ravebo geleden schade te vergoeden.
 7. Indien Ravebo instemt de leveringstermijn te verlengen, dan komen alle kosten die daarvan het gevolg zijn de kosten dragen, onder meer -maar niet beperkt tot- de kosten van tijdelijke opslag van de te leveren producten en wachturen, voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Op de opdrachtgever rust een afnameverplichting zowel van de overeengekomen als tijdens de uitvoering noodzakelijk gebleken leveringen en verrichtingen. Hieronder wordt verstaan - maar niet beperkt- wijzigingen en Montage. Voldoet opdrachtgever - buiten een aan Ravebo te wijten omstandigheid - hieraan niet, dan is opdrachtgever gehouden Ravebo schadeloos te stellen.
 9. De werkzaamheden worden als opgeleverd c.q. uitgevoerd beschouwd:
  • vanaf het moment dat Ravebo, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, aan de Opdrachtgever kennis geeft van de voltooiing van de werkzaamheden;
  • indien geen opleveringsprocedure is overeengekomen, na verloop van 8 dagen nadat Ravebo schriftelijk en/of mondeling aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld, dat de werkzaamheden voltooid zijn en de Opdrachtgever heeft nagelaten zijn akkoord te geven of anderszins te reageren;
  • bij ingebruikneming door Opdrachtgever van machine(onderdelen) waaraan door Ravebo werkzaamheden zijn verricht, met dien verstande dat door ingebruikneming van aan gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 10. Bij levering franco reizen de producten voor rekening en risico van Ravebo. In alle andere gevallen reizen de producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 11. Bij levering franco zowel als niet-franco heeft Ravebo de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen. Het aannemen van de producten door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was.
 12. Ravebo is gerechtigd de levering te schorsen, indien Opdrachtgever nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen.
 13. Elke gedeeltelijke levering of het verrichten van een gedeeltelijke dienst, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet de betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde bij "Betaling" in artikel 8.
 14. Door de Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht gewenste verandering, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de verandering overeengekomen levertijd door Ravebo buiten diens verantwoordelijkheid wordt overschreden.
 15. Indien a?evering van de producten door Ravebo, door een oorzaak gelegen bij de Opdrachtgever, onmogelijk is gebleken (zulks naar het oordeel van Ravebo), is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Opdrachtgever gehouden alle daaruit voortvloeiende schade aan Ravebo te vergoeden. Ravebo is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever bij Ravebo op te slaan onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen en onverminderd het gestelde in artikel 9 omtrent eigendomsvoorbehoud. Ravebo kan er in dit geval ook voor kiezen de producten door te leveren aan derden, met dien verstande dat de Opdrachtgever, los van de ontstane schade en opslagkosten zoals hiervoor genoemd, het verschil in de factuurprijzen dient te betalen.

Artikel 6. Reclames

 1. Reclames dienen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de levering schriftelijk bij Ravebo te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames geven de Opdrachtgever niet het recht zijn betaling op te schorten.
 2. Na verloop van de in de vorige leden genoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
 3. Behoudens tegenbewijs zijn gegevens uit de administratie van Ravebo beslissend.
 4. De Opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen Ravebo kunnen doen gelden nadat de Opdrachtgever een gedeelte van het geleverde ofwel heeft in gebruik genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

Artikel 7. Garanties

 1. De geleverde zaken van Ravebo zijn deugdelijk en voldoen op het moment van levering aan de eisen die hieraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Aansprakelijkheid bij het optreden van gebreken in de door Ravebo geleverde producten, beperkt zich tot het repareren of geheel of gedeeltelijk vervangen van de producten, welke gebreken vertonen bij normaal gebruik binnen twaalf (12) maanden na factuurdatum, voor zover deze gebreken zijn te wijten aan fabricagefouten of gebruik van een ondeugdelijk materiaal. De aansprakelijkheid van Ravebo is beperkt tot de waarde van het beschadigde deel, onder uitsluiting van de in- en uitbouwkosten, alsmede vracht- en reiskosten.
 3. Voor zover garantie wordt gegeven door Ravebo, gaat deze garantie niet verder dan tot het leveren van nieuwe onderdelen, dan wel tot herstel en/of vervanging van hetgeen ondeugdelijk is. In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover het geleverde ondeugdelijk is. Dit is alleen van toepassing als de Opdrachtgever aantoont dat het gebrek tijdens de garantietermijn aan het licht is gekomen en geheel of ten dele gevolg is van ondeugdelijk materiaal onjuiste constructie of bewerking. Het nakomen van de garantieverplichtingen geldt als enige schadevergoeding. Elke verder aansprakelijkheid voor directe of indirecte kosten of belangen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onderdelen die door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepalingen.
 4. De aansprakelijkheid van Ravebo voor herstel en/of vervanging van producten die zich buiten de Benelux-landen (in plaats van Nederland) bevinden, blijft beperkt tot het bedrag dat Ravebo voor datzelfde herstel en/of vervanging in de Benelux-landen zou hebben gedragen.
 5. Indien gebreken aan de zaak zich na twaalf (12) maanden na levering openbaren, is Ravebo hiervoor nimmer aansprakelijk, tenzij de aard van het product zich hiertegen verzet.
 6. In het geval van fabrieksgarantie van de toegepaste componenten, dan geldt deze garantie voor de Opdrachtgever met Ravebo als intermediair.
 7. Schade die het gevolg is van nalatigheid, ondeskundige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte smering, gebrekkige bouw en fundatie, ongeschikte bouwgrond en chemische, elektrochemisch of elektrische invloeden komen nimmer voor risico van Ravebo. Ook is geen beroep op garantie mogelijk wanneer het gebrek ontstaat door of als gevolg van omstandigheden waarop Ravebo geen invloed kan uitoefenen.
 8. Ravebo geeft geen garantie op zaken die op verzoek van Opdrachtgever moeten voldoen aan specifieke technische eisen indien dit niet expliciet is overeengekomen.
 9. De garantieverplichtingen vervallen als bewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder voorafgaande toestemming van Ravebo worden uitgevoerd. Onze aansprakelijkheid voor herstel en/of vervanging van producten die zich buiten Nederland bevinden, blijft beperkt tot het bedrag dat Ravebo voor het herstel en/of vervanging in Nederland zou hebben gedragen, onderdelen die Ravebo bij reparatie vervangt, worden automatisch ons eigendom.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling van de facturen van Ravebo dienen door de Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum volledig en zonder enige aftrek, inhouding, korting of verrekening aan Ravebo te zijn betaald.
 2. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan Ravebo werkzaamheden of verdere leveringen ten behoeve van de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling opschorten. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding of compensatie anderszins.
 3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, dan is de Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en zijn de vorderingen van Ravebo op de Opdrachtgever direct opeisbaar. Ravebo heeft alsdan ook het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. Bij niet tijdige betaling is Ravebo over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand..
 5. Indien Ravebo zich genoodzaakt ziet het incasso van onze vordering op de Opdrachtgever uit handen te geven, komen zowel de rechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de Opdrachtgever, die geacht wordt ermee akkoord te gaan dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 250,- e.e.a. zonder dat een voorafgaande sommatie is vereist.
 6. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van Ravebo. Bankkosten voor overboekingen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Onenigheid over het te betalen factuurbedrag schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van door Ravebo vervaardigde of samengestelde producten, berusten uitsluitend bij Ravebo.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de bij Ravebo gekochte, dan wel door Ravebo ontwikkelde en vervaardigde (samengestelde) installaties en producten, al dan niet vervaardigd met door Opdrachtgever aangeleverde zaken, en al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten, merken en handelsnamen uit hetgeen door Ravebo is vervaardigd, te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke verhandelingen te laten verrichten.
 4. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de onder lid 2. bedoelde producten zonder toestemming van Ravebo, vormt een inbreuk op het intellectuele eigendom van Ravebo.
 5. De Opdrachtgever zal een onmiddellijke opeisbare boete van € 10.000,00 per inbreuk makende handeling en € 50.000,00 per opzettelijke inbreuk makende handeling betalen aan Ravebo, onverminderd het recht van Ravebo om al haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere maatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat Ravebo de Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van de inbreuk, en de Opdrachtgever niet overgaat tot het ongedaan maken van de inbreuk, is de Opdrachtgever aan Ravebo tevens een boete van € 50.000,00 per dag verschuldigd zolang die inbreuk voortduurt.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle door Ravebo geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Ravebo gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Eerst na volledige nakoming van alle verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting(en) door Opdrachtgever jegens Ravebo gaat de eigendom van de producten over op Opdrachtgever.
 2. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Ravebo te zijn bedongen met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 en de rest van dit artikel bepaalde blijft gelden.
 3. Voordat de eigendom van de producten op de Opdrachtgever is overgegaan is de Opdrachtgever niet bevoegd de producten te verpanden, anderszins te vervreemden dan wel te bezwaren, te verwerken, daarover op enige andere wijze te beschikken of rechten daarop aan derden te verlenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ravebo.
 4. In geval van surseance van betaling of faillissement van de Opdrachtgever, staat het Ravebo vrij om de overeenkomst te beëindigen, zonder verdere verplichting tot het betalen van een schadevergoeding dan wel het recht op schadeloosstelling.
 5. Indien Ravebo haar eigendomsrechten wil uitoefenen, dan geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Ravebo om de plaatsen waar de geleverde zaak zich bevindt te betreden en haar eigendomsrecht te effectueren.
 6. In het geval derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel dat derden rechten op deze zaken willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever gehouden om Ravebo onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. Tevens zal de Opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van Ravebo. De Opdrachtgever draagt er zorg voor en staat ervoor in dat een beslag op de producten van Ravebo onverwijld wordt opgeheven.
 7. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Ravebo gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, bij de Opdrachtgever of derden die de zaak voor de Opdrachtgever houden, weg te halen. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van verbeurte van een boete van € 10.000,00 per dag of een gedeelte van een dag dat de Opdrachtgever hieraan niet voldoet.
 8. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.
 9. Indien de Opdrachtgever jegens Ravebo enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt dan is de Opdrachtgever, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, rechtens in verzuim waardoor Ravebo gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden. Dit laatste onverminderd het recht van Ravebo op schadevergoeding.
 10. Ravebo, die producten en/of stukken van Opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die producten onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Ravebo besteed heeft ter uitvoering van opdracht van dezelfde Opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere producten van de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 11. Kwaliteit

 1. Gebreken bij een deel van het geleverde geven Opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van het totaal.
 2. Ravebo mag voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats leveren.
 3. Omtrent de bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van producten die door haar of vanwege de Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet Ravebo dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen producten aanwendt.
 4. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de Opdrachtgever het risico voor de bedoelde producten. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Ravebo niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend en onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij e Opdrachtgever als bij derden. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waardoor naar objectieve maatstaven geschikt is.
 2. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, ongeacht de reden hiervoor, en mededelingen in het verkeer tussen Ravebo en de Opdrachtgever, dan wel tussen Ravebo en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen Ravebo en de Opdrachtgever, is Ravebo niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Ravebo.
 3. Ravebo is, indien haar een opdracht tot speciale vervaardiging is verstrekt, dan wel indien haar producten zijn verstrekt ter reparatie, bewerking of verwerking, uitsluitend aansprakelijk voor schade, die zou zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld aan haar zijde.
 4. Ravebo is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenoemde gevolgschade die de Opdrachtgever of een derde mocht lijden ter zake van de uitvoering door Ravebo van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de producten, hieronder mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade.
 5. Ravebo heeft geen verplichting gebreken te herstellen, welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundige en foutieve behandeling en/of overmatige belasting.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Ravebo tegen alle door of in verband met het geleverde product dan wel het bezit of het gebruik daarvan, direct of indirect bij derden veroorzaakte schade, hoe en in welke vorm dan ook, voor zover deze verder gaan dan de aansprakelijkheid van Ravebo jegens de Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in deze voorwaarden.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Ravebo tegen alle aanspraken van hem en derden, veroorzaakt door een gebrek in het product, welk gebrek mede veroorzaakt is door een gedraging van de Opdrachtgever of van zijn ondergeschikten.
 8. Ravebo's aansprakelijkheid wordt (mede) beoordeeld op grond van de product-/bedrijfsschadeverzekeringen, alsmede de (producten)aansprakelijkheid. Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door Ravebo aan de Opdrachtgever (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van de geleverde producten. Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door Ravebo en/of haar assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding.
 9. Ravebo zal nimmer aansprakelijk zijn wegens beschadigingen, tenietgaan, verloren raken dan wel waardevermindering van producten, van welke aard ook, welke Ravebo door de Opdrachtgever dan wel derden in verband met door Ravebo voor de Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden ter hand zijn gesteld.
 10. Het in dit artikel bepaalde is mede bedongen ten behoeve van de door Ravebo ingeschakelde derden.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de zijde van Ravebo wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand van Ravebo de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval Opdrachtgever slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.
 2. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek en ziekte, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, problemen bij toeleverende bedrijven en instanties, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Ravebo kan worden gevergd. Overmacht is mede aanwezig, indien ten gevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de toeleverancier en medewerkende instanties, van wie Ravebo afhankelijk is in onze dienstverlening niet, of niet tijdig aan hun verplichtingen hebben voldaan, dan wel om welke reden ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.
 3. Ravebo heeft ook het recht en kán zich op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die de (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Ravebo haar verbintenis moet nakomen.
 4. Indien Ravebo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Overschrijding van de levertijd, veroorzaakt door overmacht geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op het niet nakomen van enig uit deze of andere uit met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen noch op ontbinden der overeenkomst.
 6. In het geval dat voornoemde overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat een partij hierbij een schadevergoeding of schadeloosstelling dient te betalen aan de andere partij.
 7. Tussentijdse opzegging door de Opdrachtgever leidt tot een schadevergoedingsplicht aan de kant van de Opdrachtgever jegens Ravebo.

Artikel 14. Toepasselijke wettelijke voorschriften

 1. De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke voorschriften.
 2. Mocht tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften in werking treden, waarvan tevoren bekend is dat ze voor de levering van kracht zullen worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe wettelijke voorschriften worden aangepast. Eventueel hieraan verboden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Indien Ravebo bezwaren heeft tegen de toepassing van gewijzigde voorschriften, zal zij verplicht zijn deze ter kennis aan de Opdrachtgever te brengen.

Artikel 15. Installatie, reparatie en onderhoud

 1. Opdrachtgever zorgt bij werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever voor eigen rekening en risico tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dat:
  • Ravebo haar werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de Opdrachtgever dat nodig acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan Ravebo heeft meegedeeld;
  • Geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor Ravebo heeft aanwezig zijn;
  • De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  • De nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Ravebo staan;
  • Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en gehandhaafd teneinde in het kader van de installatie, reparatie en onderhoud aan de toepasselijke overheidsvoorschriften voldoen. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Opdrachtgever;
 2. Met betrekking tot installatie, reparatie en onderhoud zijn de overige artikelen van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
 3. Voor alle installaties, apparaten en onderdelen welke door de Opdrachtgever ter installatie, reparatie en/of onderhoud worden aangeboden, geldt dat deze gereinigd en vrij zijn van vervuiling en aanslag welke schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid, mits anders uitdrukkelijk is overeengekomen tussen Ravebo en Opdrachtgever.

Artikel 16. Annulering

 1. Vanaf het moment dat Ravebo een order schriftelijk heeft aanvaard of de order heeft uitgevoerd is de gesloten overeenkomst bindend en houdt deze een betalingsverplichting uit hoofde van de Opdrachtgever in. De Opdrachtgever kan deze overeenkomst niet meer annuleren. Bij overmacht uit hoofde van de Opdrachtgever dient de Opdrachtgever Ravebo hier onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte te stellen en kan Ravebo uitzonderlijk beslissen de overeenkomst toch te annuleren, mits betaling van 50% van de oorspronkelijke aankoopprijs door de Opdrachtgever en een vergoeding van de eventueel door Ravebo geleden schade en de door Ravebo reeds gemaakte kosten.

Artikel 17. Overdracht

 1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. In de situatie dat de (relevante activiteiten van de) onderneming van de Opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 18. Vergunningen

 1. Indien voor montage de toestemming nodig is van enige instantie zoals bijvoorbeeld o.g.v. de Wet Monumentenzorg, Plaatselijke Overheid, eigenaar etc., dan rust het verkrijgen van deze toestemming op de Opdrachtgever. Door Ravebo zal hiervoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 19. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk, niet volledig dan wel niet tijdig voldoet aan enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien zich een omstandigheid voordoet waaruit Ravebo redelijkerwijze kan opmaken dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan of zal voldoen, worden alle vorderingen op deze Opdrachtgever direct opeisbaar. In een dergelijk geval is Ravebo gerechtigd de nakoming van al die verplichtingen jegens de betreffende Opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst door een schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever te ontbinden, alsmede de reeds geleverde doch reeds niet-betaalde producten terug te halen, een en ander zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd overige rechten. In dit geval is de Opdrachtgever gehouden om de hieruit voortvloeiende kosten en schade, waaronder begrepen vermogensschade, aan Ravebo te vergoeden.
 2. De vorderingen van Ravebo op de Opdrachtgever zijn in ieder geval onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Ravebo, omstandigheden ter kennis komen die Ravebo goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien Ravebo de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft voor een bepaalde termijn zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid op de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
 3. Indien Opdrachtgever de goederen niet wenst af te nemen door welke reden dan ook, vervalt de zekerheidsstelling (meestal de aanbetaling) slechts in het geval de goederen niet beantwoorden aan de tussen Ravebo en Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen eisen na verrekening van de ontstane schade.
 4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en of materiaal waarvan Ravebo zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Ravebo bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 5. Wanneer de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, dient de Opdrachtgever de ontstane (directe en indirecte) schade te vergoeden aan Ravebo.
 6. Indien Ravebo (een gedeelte van) de overeenkomt opschort dan wel ontbindt, is Ravebo op geen enkele wijze gehouden om de eventuele schade hiervan te vergoeden aan de Opdrachtgever. Evenwel is de Opdrachtgever gehouden om de schade te vergoeden indien de Opdrachtgever overgaat tot opschorten, dan wel ontbinding van (een gedeelte van) de overeenkomst.
 7. In geval van surseance van betaling of faillissement ten laste van de Opdrachtgever, staat het Ravebo vrij om de overeenkomst te beëindigen, zonder verdere verplichting tot het betalen van een schadevergoeding dan wel het recht op schadeloosstelling.
 8. Tussentijdse opzegging door de Opdrachtgever leidt tot een schadevergoedingsplicht aan de kant van de Opdrachtgever jegens Ravebo.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen Ravebo en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Op alle geschillen die ontstaan, waarbij Ravebo partij is, is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats van het ontstaan van het geschil.
 3. Bevoegd tot het kennis nemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter en onverminderd onze bevoegdheid om desgewenst de Rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever bevoegd te verklaren. Ravebo blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Verbinden met Expertise

Bij Ravebo zijn we toegewijd aan het creëren van een duurzamere toekomst door geavanceerde technologie. Ons team van deskundigen staat klaar om u te voorzien van op maat gemaakt advies en oplossingen die aansluiten bij uw specifieke behoeften op het gebied van industriële gasreiniging en analyse. Of het nu gaat om een gedetailleerde vraag over onze producten, een offerte, of een gesprek over hoe we kunnen helpen uw milieu-impact te verminderen, we horen graag van u. Vul het onderstaande formulier in en een van onze specialisten neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact op met Ravebo