Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen van producten, diensten, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten. Afwijkende voorwaarden en bedingen, alsmede aanvullingen op de overeenkomst, gelden slechts indien en voor zover Ravebo B.V., verder te noemen Ravebo , deze schriftelijk uitdrukkelijk heeft aanvaard.
1.2 Door het geven van een opdracht erkent de opdrachtgever deze leveringsvoorwaarden te kennen en op de overeenkomst van toeppassing te verklaren, indien Ravebo de voorwaarden heeft meegedeeld of indien er bij de offertes en de opdracht bevestiging naar werd verwezen.
1.3 Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door Ravebo uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht.
1.4 Bij het samentreffen door de opdrachtgever gebezigde uniforme voorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden, zullen deze laatste prevaleren.

Artikel 2 - Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen, door of vanwege Ravebo gedaan, gelden als geheel vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod kan schriftelijk door de opdrachtgever worden geaccepteerd. Tussen Ravebo en de opdrachtgever komt echter eerst een overeenkomst tot stand, nadat deze acceptatie schriftelijk door Ravebo aan de opdrachtgever is bevestigd. Bevestiging van de opdracht door Ravebo wordt geacht het overeengekomen juist weer te geven indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na toezending daarvan door ons en voordat onzerzijds met de uit te voeren opdracht is aangevangen dan daartegen schriftelijk heeft geprotesteerd.
2.2 Een opdracht van de opdrachtgever, in welke vorm dan ook gedaan, die door Ravebo wordt bevestigd geldt als bindend.
2.3 Overeenkomsten, gesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers of tussenpersonen, worden eerst van kracht na schriftelijke bevestiging door Ravebo.
2.4 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.5 Bij het uitblijven van de opdracht na de gevraagde offerte kunnen de kosten der calculatie slechts in rekening worden gebracht indien dit is overeengekomen.
2.6 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de leverancier ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 3 - Prijzen
3.1 De prijzen van Ravebo zijn gebaseerd op tijdens het aanbod geldende aankoopprijzen, valutakoersen, invoerrechten en andere bij invoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en verdere prijsbepalende factoren.
3.2 Opgegeven prijzen gelden, tenzij anders is vermeld, excl. omzetbelasting. Indien zich na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een wijziging in een of meer van de onder 3.1 vermeldde factoren voordoet, heeft Ravebo het recht de in het aanbod genoemde of vermelde prijzen aan de gewijzigde factoren aan te passen. Indien die aanpassing binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Een beroep op het recht van ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk en binnen een week na de mededeling van Ravebo tot aanpassing van de prijzen te geschieden, bij gebreke waarvan de nieuwe prijzen zullen gelden.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Artikel 4 - Levering
4.1 De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten, worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever nimmer het recht geven om schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.2 Wanneer om welke reden dan ook, de opdrachtgever op het tijdstip waarop de levering dient te geschieden, niet afneemt, wordt daardoor, na ingebrekestelling of sommatie onzerzijds, de overeenkomst ontbonden geacht en is de opdrachtgever gehouden alle dientengevolge door ons geleden schade te vergoeden. Indien onzerzijds wordt ingestemd met een later tijdstip van levering dan overeengekomen, zal de opdrachtgever alle daarvan het gevolg zijnde kosten dragen, waaronder mede begrepen de kosten van tijdelijke opslag van de te leveren producten.
4.3 Opgegeven leveringstijden zijn als streeftijden te beschouwen.
4.4 Op de opdrachtgever rust een afnameverplichting zowel van de overeengekomen als tijdens de uitvoering noodzakelijk gebleken leveringen en verrichtingen daaronder Montage mede te verstaan. Voldoet opdrachtgever - buiten een aan Ravebo te wijten omstandigheid - hieraan niet, dan is opdrachtgever gehouden haar schadeloos te stellen. De werkzaamheden worden als Opgeleverd c.q. uitgevoerd beschouwd: - vanaf het moment dat Ravebo , hetzij schriftelijk hetzij mondeling, aan de opdrachtgever kennis geeft van de voltooiing van de werkzaamheden; - indien geen opleveringsprocedure is overeengekomen, na verloop van 8 dagen nadat Ravebo schriftelijk en of mondeling aan de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat de werkzaamheden voltooid zijn en de opdrachtgever heeft nagelaten zijn akkoord te geven of anderszins te reageren; - bij ingebruikneming door opdrachtgever van machine(onderdelen) waaraan door Ravebo werkzaamheden zijn verricht, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
4.5 Bij levering franco reizen de producten voor rekening en risico van Ravebo. In alle andere gevallen reizen de producten rekening en risico van de opdrachtgever.
4.6 Bij levering franco zowel als niet-franco heeft Ravebo de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen. Het aannemen der producten door de vervoerder, zonder aantekening op de vracht brief of het reçu geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was.
4.7 Ravebo is gerechtigd de levering te schorsen, indien opdrachtgever nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen.
4.8 Elke gedeeltelijke levering of het verrichten van een gedeeltelijke dienst, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet de betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde bij 'betaling in artikel 7'.
4.9 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht gewenste verandering, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de verandering overeengekomen levertijd door Ravebo buiten diens verantwoordelijkheid wordt overschreden.
4.10 Het is mogelijk dat een bepaalde zending als proefzending wordt aangemerkt. Dit dient uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk te zijn overeengekomen. Bij retourzending van correct door ons geleverde artikelen wordt de waarde van eventueel terug te nemen producten door ons bepaald. Bij creditering brengt Ravebo minimaal een bedrag ad € 15,- als kosten in mindering. Zendingen met een factuurwaarde beneden € 50,- worden in het algemeen niet teruggenomen. De termijn van proefzendingen bedraagt 2 weken na levering. Als de betreffende producten niet voor het verstrijken van deze termijn door ons zijn ontvangen, worden deze gefactureerd. Reparatiezendingen dienen ons altijd gefrankeerd te worden toegestuurd.

Artikel 5 - Reclames
5.1 Reclames dienen uiterlijk binnen veertien dagen na de levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard.
5.2 Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits zij schriftelijk zijn ingediend binnen veertien dagen ontvangst van de facturen. Zij geven de opdrachtgever niet het recht zijn betaling op te schorten.
5.3 Na verloop van in de vorige leden genoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
5.4 Behoudens tegenbewijs zijn gegevens uit de administratie van Ravebo beslissend.
5.5 De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen Ravebo kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde ofwel heeft in gebruik genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

Artikel 6 - Garanties
6.1 Aansprakelijkheid bij het optreden van gebreken in de door ons geleverde producten, beperkt zich tot het repareren of geheel of gedeeltelijk vervangen van de producten, welke gebreken vertonen bij normaal gebruik binnen zes maanden na factuurdatum, voor zover deze gebreken zijn te wijten aan fabricagefouten of gebruik van een ondeugdelijk materiaal. Onze aansprakelijkheid gaat echter nimmer verder dan de waarde van het beschadigde deel, onder uitsluiting van de in- en uitbouwkosten, alsmede vracht- en reiskosten en ook nimmer verder dat de aansprakelijkheid van onze leverancier jegens ons. 

6.2 De garantie bestaat erin, dat bij gebreken aan het geleverde voor onze rekening herstellen. Dit is alleen van toepassing als opdrachtgever aantoont dat het gebrek tijdens de garantietermijn aan het licht is gekomen en geheel of ten dele gevolg is van ondeugdelijk materiaal onjuiste constructie of bewerking. Het nakomen van de garantieverplichtingen geldt als enige schadevergoeding. Elke verdere aansprakelijkheid voor directe of indirecte kosten of belangen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onderdelen die door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepalingen.
6.3 Evenmin de schade die het gevolg is van nalatigheid, ondeskundige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte smering, gebrekkige bouw en fundatie, ongeschikte bouwgrond en chemische, elektrochemisch of elektrische invloeden.
6.4 De garantieverplichtingen vervallen als bewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder voorafgaande toestemming van ons worden uitgevoerd. Onze aansprakelijkheid voor herstel en/of vervanging van producten die zich buiten Nederland bevinden, blijft beperkt tot het bedrag dat Ravebo voor het herstel en/of vervanging in Nederland zou hebben gedragen. Onderdelen die Ravebo bij reparatie vervangt, worden automatisch ons eigendom.

Artikel 7 - Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, bij overschrijding van welke termijn de opdrachtgever van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welk geval Ravebo gerechtigd is de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge Wet en overeenkomst. In geval van niet-tijdige betaling is Ravebo tevens gerechtigd onze vordering te verhogen met een nalatigheidrente van 1,5% per maand, ingaande 30 dagen na factuurdatum. Indien Ravebo zich genoodzaakt ziet het incasso van onze vordering op de opdrachtgever uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buiten gerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de opdrachtgever, die geacht wordt ermee akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 250,- e.e.a. zonder dat een voorafgaande sommatie is vereist. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Ravebo pagina 2 van 2.
7.2 Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van Ravebo.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud/retentierecht
8.1 Tot aan de algehele voldoening van de door de opdrachtgever aan Ravebo verschuldigde behoudt Ravebo de eigendom van alle door haar geleverde producten, zulks tot zekerheid van al het haar toekomende, niets uitgezonderd. Voordien staat het de opdrachtgever derhalve niet vrij het gekochte door te verkopen, op enigerlei wijze te bezwaren, te verwerken of daarover op enige andere wijze te beschikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ravebo. Indien de opdrachtgever jegens Ravebo enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is Ravebo zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de producten terug te nemen in welk geval de vereenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Ravebo op schadevergoeding.
8.2 Ravebo, die producten en/of stukken van opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die producten onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Ravebo besteed heeft ter uitvoering van opdracht van dezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere producten van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 9 - Kwaliteit
9.1 Gebreken bij een deel van het geleverde geven opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van het totaal.
9.2 Ravebo mag voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats leveren.
9.3 Omtrent de bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van producten die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet Ravebo dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen producten aanwendt.
9.4 Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor de bedoelde producten. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake producten)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Ravebo niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend en onroerende goed, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
10.2 Ravebo heeft geen verlichting gebreken te herstellen, welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundige en foutieve behandeling en/of overmatige belasting.
10.3 De opdrachtgever vrijwaart Ravebo tegen alle door of in verband met het geleverde product dan wel het bezit of het gebruik daarvan direct of indirect bij derden veroorzaakte schade hoe en in welke vorm dan ook, voor zover deze verder gaan dan de aansprakelijkheid van ons jegens de opdrachtgever ingevolge het bepaalde in de voorwaarden.
10.4 De opdrachtgever vrijwaart Ravebo tegen alle aanspraken van hem en der den veroorzaakt door een gebrek in het product welke mede veroorzaakt is door een gedraging van de opdrachtgever of van zijn ondergeschikten.
10.5 Ravebo's aansprakelijkheid wordt (mede) beoordeeld op grond van de product-/bedrijfsschadeverzekeringen alsmede de (producten)aansprakelijkheid. Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door ons aan de opdrachtgever (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde. Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door ons en/of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding.
10.6 Ravebo zal nimmer aansprakelijk zijn wegens beschadigingen, teniet gaan, verloren raken dan wel waardevermindering van producten, van welke aard ook, welke ons de opdrachtgever dan wel derden in verband met door ons voor opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden ter hand zullen zijn gesteld.
10.7 Het in dit artikel bepaalde is mede bedongen ten behoeve van de door ons ingeschakelde derden.

Artikel 11- Overmacht
11.1 In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval opdrachtgever slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.
11.2 Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en -dreiging, oproer, belemmerende maatregelen van de overheid, brand werkstaking, machineschade, personeelsgebrek en ziekte, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, problemen bij toeleverende bedrijven en instanties, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden tengevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd. Overmacht is mede aanwezig, indien tengevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de toeleverancier en medewerkende instanties, van wie Ravebo afhankelijk is in onze dienstverlening niet, of niet tijdig aan hun verplichtingen hebben voldaan, dan wel om welke reden ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.
11.3 Overschrijding van de levertijd, veroorzaakt door overmacht geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op het niet nakomen van enig uit deze of andere uit met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen noch op ontbinden der overeenkomst.

Artikel 12 - Toepasselijke wettelijke voorschriften
12.1 De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke voorschriften.
12.2 Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften in werking treden, waarvan tevoren bekend is dat ze voor de levering van kracht zullen worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe wettelijke voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien Ravebo bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal zij verplicht zijn deze ter kennis aan de opdrachtgever te brengen.

Artikel 13 - Installatie, reparatie en onderhoud
13.1 Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dat: - Ravebo haar werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtgever dat nodig acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan Ravebo heeft medegedeeld; - geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor Ravebo heeft aanwezig zijn; - de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport; - de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Ravebo staan; - alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en gehandhaafd teneinde in het kader van de installatie, reparatie en onderhoud aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
13.2 Met betrekking tot installatie, reparatie en onderhoud zijn de overige artikelen van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 - Annulering
Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Ravebo alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht reeds gemaakte kosten te vergoeden; onverminderd het recht van Ravebo op vergoeding wegens winstderving, zo mede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade, een en ander onverminderd het recht van Ravebo nakoming te verlangen.

Artikel 15 - Overdracht
15.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
15.2 In de situatie dat de (relevante activiteiten van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 16 - Vergunningen
Indien voor montage de toestemming nodig is van enige instantie zoals bijvoorbeeld o.g.v. de Wet Monumentenzorg, Plaatselijke Overheid, eigenaar etc., dan rust het verkrijgen van deze toestemming op de koper. Door ons zal hiervoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17 - Opschorting en ontbinding
17.1 Indien de opdrachtgever een aanvaarde order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Ravebo alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte en te maken kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie en dergelijke) te vergoeden en, als Ravebo zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen en halffabrikaten te betalen tegen de prijzen opgenomen in de calculatie; alles onverminderd het recht op de vergoeding van winstderving, zomede van overige uit de annulering van de aanvaarde order voortvloeiende schade, kosten en belangen.
17.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, niet volledig dan wel niet tijdig voldoet aan enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien zich een omstandigheid voordoet waaruit Ravebo redelijkerwijze kan opmaken dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan of zal voldoen, worden alle vorderingen op deze opdrachtgever direct opeisbaar. In een dergelijk geval is Ravebo gerechtigd de nakoming van al de verplichtingen jegens de betreffende opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever te ontbinden, alsmede de reeds geleverde doch reeds niet-betaalde producten terug te halen, een en ander zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd overige rechten.

Artikel 18 - Toepasselijk recht
Op de door Ravebo met gebruikmaking van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomst, is immer het Nederlandse Recht van toepassing.

Artikel 19 - Geschillen
Bevoegd tot het kennis nemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter en onverminderd onze bevoegdheid om desgewenst de Rechter van de woonplaats van de opdrachtgever bevoegd te verklaren.

 

Help
RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok Weigeren
Selecteer een afdeling.

Vul een naam in

Invalid Input

Invalid Input

Geef u bericht een onderwerp.

Voer een bericht in.

Invalid Input