De grootste uitdagingen voor stationaire stofmetingen met een optisch meetprincipe zijn de condities van de bemonsteren gasstroom (of omgevingslucht). Voor veel processen geldt dat de het vochtgehalte te hoog is om direct optisch het stofgehalte af te leiden. Tevens komen we in de processtromen voorafgaand aan eventuele reinigingsbehandeling een te hoge belading aan deeltjes tegen voor dit meetprincipe. Bij het conditioneren van het gas is het noodzakelijk om onnodige verliezen te beperken. We werken in hoofdzaak met 3 principes: verwarmen, verdunnen of verwijderen van water met behulp van een permeatiedroger (Nafion®-membraan).

Elke conditioneringstap heeft zijn voor- en nadelen. Voor iedere procesapplicatie zullen we – indien mogelijk - passende conditionering adviseren. Hierbij rekeninghoudend met: verliezen van vluchtige componenten in aerosolvorm indien de temperatuur toeneemt, toewijzing van massa aan waterdruppeltjes, de deeltjesconcentratie, de brekingsindex en de dichtheid van de componenten. In geval de interesse uitgaat naar grovere stofdeeltjes (>1 micron) is de isokinetische monstername een must. Kleinere deeltjes gedragen verdelen zich meer homogeen en dan kan de afwijking als gevolg van het niet isokinetisch bemonsteren klein zijn. In geval de metingen discontinue zijn, kan het gebruik van een draagbare monitor met juiste conditionering in een geschikte kast een goede oplossing zijn. In geval continue gemeten wordt over langere periode van maanden, of permanent 365 dagen per jaar, bevelen we systemen aan met een duurzaam pompsysteem, geschikt voor continue meting. Op het moment als er niet direct stof gemeten kan worden in een kanaal op basis van tribo-elektrisch of optisch meetprincipe komt de uitdaging kijken van het toepassen van de juiste conditionering en het meest optimale meetprincipe voor de gewenste online bepaling van stof.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!