Waarom is werken in (pijp)leidingtracé’s zo riskant?
• bevatten vaak resten van vloeistoffen, gassen en dampen die giftig, brandbaar of explosief kunnen zijn.
• er kan mogelijk onvoldoende zuurstof aanwezig zijn.
• zijn zijn meestal moeilijk toegankelijk, bij calamiteiten leidt dit tot grote problemen. Het reddingswerk kan zeer gecompliceerd zijn.
• zijn vaak slecht te ventileren
• bevatten vaak, naast leidingen, obstakels zoals steunbalken

Mogelijke risico’s/gevolgen
In (pijp)leidingtracé’s kan een gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn (of door werkzaamheden ontstaan), waardoor in de geul een levensbedreigende situatie of ernstige gezondheidsschade kan worden veroorzaakt. Deze gevaren zijn:
• verstikking
• bedwelming of vergiftiging
• brand of explosie
• eventueel gas- of stofexplosies

Daarnaast zijn er enkele gevaren die te maken hebben met de aard en de vorm van de geul of het karakter van de uit te voeren werkzaamheden. Die gevaren zijn:
• bewegende delen
• stroomdoorgang (elektrocutie)
• vallen, uitglijden en vallende voorwerpen
• struikelen over obstakels
Bij het werken in (pijp)leiding tracé’s geldt in de meeste gevallen dat van de genoemde gevaren er verschillende tegelijkertijd kunnen voorkomen.

Madeko gevaren in (pijp)leidingtraceVeiligheidsregels
Leidingtracé’s zijn onder normale omstandigheden van de omgeving afgesloten, maar worden toch regelmatig betreden voor inspecties, reparaties, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Voordat een zo’n geul betreden mag worden, moet eerst een onderzoek naar de gevaren voor vergiftiging, verstikking, bedwelming, brand of explosie uitgevoerd worden. Hier moet dan ook gekeken worden naar de risico’s met betrekking tot alle gevaren die in deze put of geul op kunnen treden en moeten passende maatregelen genomen worden om de deze risico’s te beheersen. Hier hoort ook bij dat de arbeidsplaats zo veel mogelijk vrij moet zijn van obstakels.

Vanwege de verhoogde risico’s bij het werken in (pijp)leidingtracé’s is het noodzakelijk deze werkzaamheden goed in kaart te brengen. De TRA (Taak Risico Analyse) is het juiste instrument hiervoor. Met de TRA worden de werkzaamheden in een aantal logische processtappen verdeeld, worden de risico’s per processtap bepaald en worden hierbij passende maatregelen geformuleerd. Bij het nemen van maatregelen kunnen we een drietal typen onderscheiden:
- maatregelen die betrekking hebben op het beheersen van de atmosfeer in het tracé
- maatregelen die gericht zijn op gevaren van bewegende delen, elektrocutie, vallen, uitglijden en eventueel vallende voorwerpen
- organisatorische maatregelen, zoals het aanwijzen van de werkverantwoordelijke, het instrueren van de medewerkers die de geul of
  put betreden, het aanstellen van een “mangatwacht” en het plaatsen van labels bij de toegangen van het (pijp)leidingtracé’.

Goedkeuring
Wanneer in een geul of put werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, moet de opgestelde TRA aan de werkvergunning worden gekoppeld. Bij de afgifte van de werkvergunning wordt de TRA besproken en met het afgeven van de werkvergunning goedgekeurd. Bij nieuwbouwwerkzaamheden wordt voor het werken in (pijp)leidingtracé’s de TRA besproken met en ter goedkeuring voorgelegd aan de verantwoordelijke.

Eigen verantwoordelijkheid
Iedereen dient, voordat hij/zij in een besloten ruimte aan het werk gaat, zich ervan te overtuigen, dat alle maatregelen zijn genomen om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.